Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam

HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Bông sợi 12/2020 CTEZ20 23/11/2020 Trước 00:20 ngày 20/11/2020
Khí tự nhiên 12/2020 NGEZ20 23/11/2020 Trước 03:00 ngày 20/11/2020
Cao su RSS3 11/2020 TRUX20 24/11/2020 Trước 15:00 ngày 20/11/2020
Xăng RBOB 12/2020 RBEZ20 26/11/2020 Trước 03:00 ngày 25/11/2020
Lúa mì mini 07/2021 XWN21 CBOT 30/06/2021 14/07/2021
Bạch kim 12/2020 PLEZ20 NYMEX 30/11/2020 29/12/2020
Bạc 11/2020 SIEX20 COMEX 30/10/2020 25/11/2020
Bạc 10/2020 SIEV20 COMEX 30/09/2020 28/10/2020
Cao su TSR20 09/2021 ZFTU21 SGX 31/08/2021 31/08/2021
Cao su TSR20 08/2021 ZFTQ21 SGX 29/07/2021 29/07/2021
Quặng sắt 09/2021 FEFU21 SGX 30/09/2021 30/09/2021
Quặng sắt 08/2021 FEFQ21 SGX 31/08/2021 31/08/2021
Dầu ít lưu huỳnh 07/2021 QPN21 ICE EU 12/07/2021 12/07/2021
Đồng 11/2021 CPEX21 COMEX 29/10/2021 26/11/2021
Đồng 10/2021 CPEV21 COMEX 30/09/2021 27/10/2021
Đồng 08/2021 CPEQ21 COMEX 30/07/2021 27/08/2021
Quặng sắt 07/2021 FEFN21 SGX 30/07/2021 30/07/2021
Quặng sắt 06/2021 FEFM21 SGX 30/06/2021 30/06/2021
Cao su TSR20 07/2021 ZFTN21 SGX 30/06/2021 30/06/2021
Bạch kim 11/2020 PLEX20 NYMEX 30/10/2020 25/11/2020
Cà phê Robusta 09/2021 LRCU21 ICE EU 25/08/2021 24/09/2021
Dầu WTI 12/2021 CLEZ21 NYMEX 17/11/2021 19/11/2021
Dầu WTI 11/2021 CLEX21 NYMEX 18/10/2021 20/10/2021
Dầu WTI 10/2021 CLEV21 NYMEX 17/09/2021 21/09/2021
Cà phê Robusta 07/2021 LRCN21 ICE EU 25/06/2021 26/07/2021
Dầu WTI 09/2021 CLEU21 NYMEX 18/08/2021 20/08/2021
Dầu WTI 08/2021 CLEQ21 NYMEX 16/07/2021 20/07/2021
Xăng pha chế 12/2021 RBEZ21 NYMEX 26/11/2021 30/11/2021
Xăng pha chế 11/2021 RBEX21 NYMEX 27/10/2021 29/10/2021
Xăng pha chế 10/2021 RBEV21 NYMEX 28/09/2021 30/09/2021
Xăng pha chế 09/2021 RBEU21 NYMEX 27/08/2021 31/08/2021
Xăng pha chế 08/2021 RBEQ21 NYMEX 28/07/2021 30/07/2021
Xăng pha chế 07/2021 RBEN21 NYMEX 28/06/2021 30/06/2021
Khí tự nhiên 12/2021 NGEZ21 NYMEX 24/11/2021 26/11/2021
Khí tự nhiên 11/2021 NGEX21 NYMEX 25/10/2021 27/10/2021
Khí tự nhiên 10/2021 NGEV21 NYMEX 24/09/2021 28/09/2021
Khí tự nhiên 09/2021 NGEU21 NYMEX 25/08/2021 27/08/2021
Khí tự nhiên 08/2021 NGEQ21 NYMEX 26/07/2021 28/07/2021
Khí tự nhiên 07/2021 NGEN21 NYMEX 24/06/2021 28/06/2021
Dầu WTI mini 12/2021 NQMZ21 NYMEX 16/11/2021 18/11/2021
Dầu WTI mini 11/2021 NQMX21 NYMEX 15/10/2021 19/10/2021
Dầu WTI mini 10/2021 NQMV21 NYMEX 16/09/2021 20/09/2021
Dầu WTI mini 09/2021 NQMU21 NYMEX 17/08/2021 19/08/2021
Dầu WTI mini 08/2021 NQMQ21 NYMEX 15/07/2021 19/07/2021
Ca cao 12/2021 CCEZ21 ICE US 16/11/2021 15/12/2021
Ca cao 09/2021 CCEU21 ICE US 18/08/2021 15/09/2021
Dầu Brent 12/2021 QOZ21 ICE EU 27/10/2021 27/10/2021
Dầu Brent 11/2021 QOX21 ICE EU 28/09/2021 28/09/2021
Dầu Brent 10/2021 QOV21 ICE EU 27/08/2021 27/08/2021
Dầu Brent 09/2021 QOU21 ICE EU 28/07/2021 28/07/2021
Dầu Brent 08/2021 QOQ21 ICE EU 28/06/2021 28/06/2021
Cao su RSS3 09/2021 TRUU21 OSE 24/09/2021 24/09/2021
Cao su RSS3 08/2021 TRUQ21 OSE 25/08/2021 25/08/2021
Cao su RSS3 07/2021 TRUN21 OSE 26/07/2021 26/07/2021
HỢP ĐỒNG MÃ HỢP ĐỒNG SỞ GIAO DỊCH LIÊN THÔNG NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG
Ngô mini 09/2021 XCU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Lúa mì mini 09/2021 XWU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Đậu tương mini 09/2021 XBU21 CBOT 31/08/2021 13/09/2021
Đậu tương mini 08/2021 XBQ21 CBOT 30/07/2021 13/08/2021
Khô đậu tương 09/2021 ZMEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Khô đậu tương 08/2021 ZMEQ21 CBOT 30/07/2021 13/08/2021
Dầu đậu tương 09/2021 ZLEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Dầu đậu tương 08/2021 ZLEQ21 CBOT 30/07/2021 13/08/2021
Lúa mì 09/2021 ZWAU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Đậu tương 09/2021 ZSEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Đậu tương 08/2021 ZSEQ21 CBOT 30/07/2021 13/08/2021
Ngô 09/2021 ZCEU21 CBOT 31/08/2021 14/09/2021
Dầu WTI mini 07/2021 NQMN21 NYMEX 17/06/2021 21/06/2021
Dầu WTI 07/2021 CLEN21 NYMEX 18/06/2021 22/06/2021
Cacao 07/2021 CCEN21 ICE US 17/06/2021 15/07/2021
Xăng pha chế 06/2021 RBEM21 NYMEX 26/05/2021 28/05/2021
Xăng pha chế 05/2021 RBEK21 NYMEX 28/04/2021 30/04/2021
Xăng pha chế 04/2021 RBEJ21 NYMEX 29/03/2021 31/03/2021
Xăng pha chế 03/2021 RBEH21 NYMEX 24/02/2021 26/02/2021
Xăng pha chế 02/2021 RBEG21 NYMEX 27/01/2021 29/01/2021
Xăng pha chế 01/2021 RBEF21 NYMEX 29/12/2020 31/12/2020
Xăng pha chế 12/2020 RBEZ20 NYMEX 26/11/2010 30/11/2010
Xăng pha chế 11/2020 RBEX20 NYMEX 28/10/2020 30/10/2020
Xăng pha chế 10/2020 RBEV20 NYMEX 28/09/2020 30/09/2020
Dầu ít lưu huỳnh 06/2021 QPM21 ICE EU 08/06/2021 08/06/2021
Dầu ít lưu huỳnh 05/2021 QPK21 ICE EU 10/05/2021 10/05/2021
Dầu ít lưu huỳnh 04/2021 QPJ21 ICE EU 08/04/2021 08/04/2021
Dầu ít lưu huỳnh 03/2021 QPH21 ICE EU 09/03/2021 09/03/2021
Dầu ít lưu huỳnh 02/2021 QPG21 ICE EU 09/02/2021 09/02/2021
Dầu ít lưu huỳnh 01/2021 QPF21 ICE EU 08/01/2021 08/01/2021
Dầu ít lưu huỳnh 12/2020 QPZ20 ICE EU 08/12/2020 08/12/2020
Dầu ít lưu huỳnh 11/2020 QPX20 ICE EU 10/11/2020 10/11/2020
Dầu ít lưu huỳnh 10/2020 QPV20 ICE EU 08/10/2020 08/10/2020
Dầu ít lưu huỳnh 09/2020 QPU20 ICE EU 08/09/2020 08/09/2020
Dầu ít lưu huỳnh 08/2020 QPQ20 ICE EU 10/08/2020 10/08/2020
Dầu ít lưu huỳnh 07/2020 QPN20 ICE EU 08/07/2020 08/07/2020
Khí tự nhiên 06/2021 NGEM21 NYMEX 24/05/2021 26/05/2021
Khí tự nhiên 05/2021 NGEK21 NYMEX 26/04/2021 28/04/2021
Khí tự nhiên 04/2021 NGEJ21 NYMEX 25/03/2021 29/03/2021
Khí tự nhiên 03/2021 NGEH21 NYMEX 22/02/2021 24/02/2021
Khí tự nhiên 02/2021 NGEG21 NYMEX 25/01/2021 27/01/2021
Khí tự nhiên 01/2021 NGEF21 NYMEX 25/12/2020 29/12/2020
Khí tự nhiên 12/2020 NGEZ20 NYMEX 23/11/2020 25/11/2020
Khí tự nhiên 11/2020 NGEX20 NYMEX 26/10/2020 28/10/2020
Khí tự nhiên 10/2020 NGEV20 NYMEX 24/09/2020 28/09/2020
Dầu Brent 07/2021 QON21 ICE EU 26/05/2021 26/05/2021
Dầu Brent 06/2021 QOM21 ICE EU 28/04/2021 28/04/2021
Dầu Brent 05/2021 QOK21 ICE EU 29/03/2021 29/03/2021
Dầu Brent 04/2021 QOJ21 ICE EU 24/02/2021 24/02/2021
Dầu Brent 03/2021 QOH21 ICE EU 27/01/2021 27/01/2021

CÔNG TY CP GIAO DỊCH HÀNG HOÁ SAIGON MÊKONG là một trong những Công ty giao dịch hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam. Công ty hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa bao gồm: Môi giới giao dịch hàng hóa, Thị trường quyền chọn, Tư vấn Tài chính & Tư vấn đầu tư hàng hóa, Tự doanh Bảo hiểm rủi ro hàng hóa, giao nhận hàng hóa vật chất.

Thành viên kinh doanh chính thức